انجمن خوشنویسان اصفهان

امکانات و خدمات ما

انجمن خوشنویسان استان اصفهان با بیش از ۱۴۰۰نفر عضو ممتاز و نزدیک به ۲۵۰ نفر فوق ممتاز و ۲۲ استاد گرانمایه از مهمترین و گرانبهاترین استان های کشور در حوزه بیش بهای هنر خوشنویسی می باشد و این دستاورد غرورآفرین حاصل کوشش مستمر و صادقانه اساتید این استان هنرپرور است

هنر خطاطی یکی از زیباترین هنرهای بصری است. زیبا نوشتن تنها یک جنبه از هزاران جنبه ی هنر خطاطی است. اصول هندسی و نظام مندی فوق العاده این هنر سبب شده است که طرفداران زیادی پیدا کند. هنر خطاطی یا خوشنویسی به تمام فرهنگ ها تعلق دارد. اما در مشرق زمین و به خصوص در سرزمین های اسلامی، برای آن ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. خوشنویسی در واقع تعادلی بی نظیر در میان اجرا و عناصر تشکیل دهنده ی نوشتار است