انجمن موسیقی اصفهان

امکانات و خدمات ما

انجمن فرهنگی آموزشگاههای موسیقی استان اصفهان به شماره ثبت 3227 و شماره ملی 10260650740 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان در سال 1390 به ثبت رسیده و مدت آن نامحدود است و از سال 1380 در قالب جلسات دوره ای فعالیت مستمر داشته است، با هدف فرهنگی تشکیل شــده است غیر دولتی، غیر سیاسـی، غیر تجاری وغیر انتفاعی می باشد و مرکز اصلی انجمن در شــهر اصفهان به نشانی خیابان توحید، مجـتمع فرهنگی استاد فرشچیان می باشد.

– هدف انجمن، ارتقای سطح کیفی آموزشگاههای آزاد موسیقی استان اصفهان از طریق تشکیل کمیته های تخصصی ورسیدگی به مشکلات و موانع و تلاش در ایجاد تعامل بین اعضا می باشد.

کلیه فعالیتها واقدامات انجمن در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشوری و سیاست های فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می پذیرد.

– کلیه آموزشگاههای آزاد موسیقی استان اصفهان با رعایت موارد زیر به عضویت انجمن پذیرفته می شوند:

الف) داشتن مجوز یا پروانه تاسیس آموزشگاه آزاد موسیقی.

ج) قبول و لغو عضویت به عهده هیات مدیره خواهد بود.

د) قبول کلیه مفاد اساسنامه انجمن توسط متقاضی عضویت.