مجتمع فرهنگی هنری استاد محمود فرشچیان با همکاری موسسه فرهنگی ادبی اهل قلم اصفهان و انجمن ادبی پگاه یک شنبه های ادبی فرشچیان با موضوع  ” خواجوی کرمانی” با حضور دکتر حمید رضا قانونی، دکتر محمد ابراهیم شایان و مهندس محسن اسلامی در تاریخ 1400/10/19 ساعت 18 در سالن کنفرانس این مجتمع برگزار می کند.