مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان با همکاری موسسه فرهنگی ادبی اهل قلم اصفهان نشست تخصصی بزرگداشت استاد کمال الدین اسماعیل بن محمد بن عبدالرزاق اصفهانی با سخنرانی دکتر حمیدرضا قانونی، دکتر محمدرضا ضیا، دکتر جواد پاشایی و دکتر محمد ابراهیم شایان در تاریخ 1400/10/08 ساعت 18 در این برگزار می کند.