به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان جناب آقای افضلی مدیرعامل محترم موسسه به همراه جناب آقای عمرانی معاون اداری مالی موسسه در سفر یک روزه خود به اصفهان در تاریخ 1401/06/03 از این مجتمع بازدید کرد.