مجتمع آموزشی امیرکبیر همایش رایگان عکاسی استاد احمد ریحان در تاریخ 1400/10/10 ساعت 10 الی13 در سالن سینما مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برگزار می کند

شماره تماس جهت هماهنگی و حضور در همایش 09309691441 می باشد.