مجتمع فرهنگی هنری استاد محمود فرشچیان با همکاری موسسه فرهنگی ادبی اهل قلم اصفهان و انجمن فرهنگی هنری ماهورا یک شنبه های ادبی فرشچیان با موضوع ” زن در آئینه ی ادبیات پارسی” با حضور دکتر حمید رضا قانونی، استاد محمدرضا کاکایی و دکتر افسانه بهرامیان در تاریخ 1400/11/03 ساعت 18 در سالن کنفرانس این مجتمع برگزار می گردد.