گرافیک کتاب

برنامه‌ی جنبی پنجمین روز برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان

جایگاه ذائقه مخاطب و بازار در آماده سازی کتاب

به گزارش روابط عمومی مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان برنامه «گرافیک کتاب» با سخنرانی آقایان مجتبی مجلسی و حامد مغروری ساعت 16 در سالن هنرستان هنرهای زیبا یکی از برنامه‌های جنبی پنجمین روز برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان می باشد.